CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

W Poradni ProPsyche Junior lekarze psychiatrzy i psycholodzy stale ze sobą współpracują, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu fachową i kompleksową opiekę. W przypadku pierwszej konsultacji, nie ma decydującego znaczenia czy będzie to lekarz psychiatra, czy psycholog. Każdy z nich przeprowadzi wstępny wywiad i zaleci, jak postępować dalej.

Pierwsze spotkanie u specjalisty dziecięcego odbywa się z samymi rodzicami, bez obecności dziecka.

PSYCHIATRA DZIECIĘCY

lek. med. Agata Biernacka-Bazyluk
lek. med. Luiza Dziubińska
lek. med. Mirosława Klimiuk
dr n. med. Paulina Rok-Bujko
dr hab. n. med. prof. nadzw. Filip Rybakowski

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

mgr Karolina Adamska
mgr Zofia Czaplińska
dr Małgorzata Gambin
mgr Agnieszka Gąstoł
mgr Julia Gregorowicz
mgr Karolina Gruszczyńska
mgr Katarzyna Malec
mgr Marzena Pawlus
mgr Agata Rainka
mgr Anna Sopyło
dr hab. n. hum. Małgorzata Święcicka
mgr Anna Tulczyńska
mgr Katarzyna Urbaniak
mgr Anna Maria Wołyniak

PSYCHOTERAPEUTA RODZINNY

mgr Ilona Bieniak

NEUROPSYCHOLOG DZIECIĘCY

dr hab. n. hum. prof. UW Agnieszka Maryniak
mgr Agnieszka Rojczyk

LOGOPEDA DZIECIĘCY

mgr Katarzyna Cybul
mgr Anita Święcicka
dr n. hum. Beata Wojewódzka
mgr Małgorzata Piechuta
mgr Dorota Śniegucka-Nowak

NEUROLOGOPEDA DZIECIĘCY

mgr Jolanta Matuszewska
mgr Agata Pawlak
mgr Agnieszka Saj-Mazurek

lek. med. Agata Biernacka-Bazyluk
PSYCHIATRA DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • zaburzenia nastroju (depresja, ChAD)
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice, fobie)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzeniami psychotycznymi – schizofrenia
 • mutyzmem wybiórczym
 • odmową chodzenia do szkoły
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami zachowania
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • tikami, zespołem Tourette’a
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • upośledzeniami umysłowymi
 • zaburzeniami dysocjacyjnymi/konwersyjnymi

lek. med. Luiza Dziubińska
SPECJALISTA PSYCHIATRA DZIECI i MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi, zespołem Tourette’a
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
 • mutyzmem wybiórczym
 • zespołem stresu pourazowego i zaburzeniami adaptacyjnymi

lek. med. Mirosława Klimiuk
SPECJALISTA PSYCHIATRA DZIECI i MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnym (nerwica natręctw)
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi
 • zaburzeniami zachowania i osobowości
 • zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym

dr n. med. Paulina Rok-Bujko
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (nerwicą natręctw)
 • leczeniem zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • nie zajmuje się leczeniem uzależnień.

dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski
Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychotycznymi o wczesnym początku, w tym schizofrenią
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (nerwica natręctw)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym autyzmem i zespołem Aspergera
 • objawami somatycznymi w zaburzeniach psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi
 • zaburzeniami zachowania i osobowości
 • niepełnosprawnością intelektualną

mgr Karolina Adamska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne (trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem, dorosłymi, obniżenie nastroju, wybuchy emocji, problemy adaptacyjne, objawy psychosomatyczne, niepewność, niepowodzenia w szkole, niskie poczucie wartości, objawy nadpobudliwości, zaburzenia koncentracji uwagi, zachowania trudne, sytuacje kryzysowe)
 • prowadzeniem konsultacji i udzielaniem pomocy psychologicznej i psychoedukacyjnej dla rodziców (sytuacje kryzysowe w rodzinie, problemy wychowawcze, trudności w relacjach, podejrzenie zaburzeń u dziecka, diagnoza medyczna zaburzenia u dziecka)
 • diagnozą psychologiczną, rozpoznawaniem trudności – w tym diagnoza zaburzeń rozwojowych, a także potrzeb i zasobów dziecka i rodziny

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Konsultuje dzieci w wieku 2–15 lat.

Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Renata Arseniuk
PSYCHOLOG DZIECI i MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi
 • trudnościami w relacjach
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców
 • kwestią adopcji
 • dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą/niepełnosprawnością rodziców, rodzeństwa
 • problemami wieku dojrzewania

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 3–16 lat.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Zofia Czaplińska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym mającym trudność m.in. w:
  • nauce w przedszkolu lub szkole (również z powodu dysleksji)
  • nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji z dorosłymi i innymi dziećmi
  • doświadczaniu i wyrażaniu emocji
  • odpowiednim dla wieku wyrażaniu własnej seksualności
  • wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych (np. rozwód, choroba, śmierć)
  • pomocą psychologiczną w przypadku trudności wychowawczych

Konsultuje dzieci w wieku 3–16 lat.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

dr Małgorzata Gambin
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

Diagnozą psychlogiczną oraz terapią indywidualną dzieci w zakresie takich problemów jak:

 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia lękowe, depresja
 • mutyzm wybiórczy
 • trudności w koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność (ADHD)
 • zachowania opozycyjne, buntownicze, agresywne
 • podejrzenie całościowych zaburzeń rozwoju (diagnoza autyzmu u dzieci od 2 roku życia we współpracy z lekarzem psychiatrą)

Pomocą psychologczną dla rodziców oraz rodzin w zakresie:

 • trudności wychowawczych rodziców oraz problemów w relacjach rodzice-dzieci
 • wsparcia rodzin z dziećmi zmagających się z sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w rodzinie

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 3–16 lat.

Prowadzi konsultacje w języku angielskim.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji oraz diagnozą gotowości szkolnej.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Agnieszka Gąstoł
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • prowadzeniem psychoterapii dzieci i młodzieży doświadczających zaburzeń nastroju i zachowania (w tym m.in.: wybuchów złości, przeżywania lęku, napadów płaczu, obniżonej samooceny i pogorszenia nastroju, niskiej motywacji do nauki, unikania chodzenia do szkoły, trudności z zasypianiem, nieśmiałości, mutyzmu)
 • prowadzeniem treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży (w tym ukierunkowanych na uczenie się dobrego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych)
 • kompleksową terapią autyzmu i Zespołu Aspergera (również u młodzieży i młodych dorosłych) wsparciem rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
 • prowadzeniem treningów umiejętności rodzicielskich dla wszystkich rodziców, którzy pragną poznać przyczyny zachowania swojego dziecka oraz nauczyć się, jak z nim rozmawiać i postępować w sytuacjach trudnych

mgr Julia Gregorowicz
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • trudnościami emocjonalnymi
 • zaburzeniami rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • trudnościami wychowawczymi
 • problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi
 • problemami szkolnymi
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców w radzeniu sobie z chorobą
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej
 • współprowadzeniem grup terapeutycznych dla dzieci z cechami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Konsultuje dzieci w wieku 3–16 lat.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Karolina Gruszczyńska
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dzieciom w wieku szkolnym doświadczającym trudności emocjonalnych i w relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z niską motywacją do nauki
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom przejawiającym trudne zachowania oraz dzieciom z objawami ADHD
 • pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną oraz doświadczającym trudności w relacjach, w przeżywaniu i wyrażaniu emocji
 • niską samooceną oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych (rozwód rodziców, choroba, przeprowadzka)
 • pomocą psychologiczną dla rodziców

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 6–17 lat.

Na pierwszą wizytę z psychologiem dziecięcym zapraszamy samych rodziców.

mgr Alicja Krystyniak
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dzieciom z trudnościami emocjonalnymi,
 • pomocą psychologiczną dzieciom przejawiającym zachowania opozycyjno-buntownicze lub agresywne
 • pomocą psychologiczną dzieciom doświadczającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • pomocą psychologiczną dzieciom nieśmiałym, wycofanym, z niską motywacją do nauki, trudnościami w adaptacji szkolnej
 • wsparciem dzieci w trudnych sytuacjach życiowych (śmierć, rozwód, przemoc)
 • wsparciem rodziców w trudnościach wychowawczych

Konsultuje dzieci w wieku 6-12 lat.

Prowadzi konsultacje także w języku angielskim.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Katarzyna Malec
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • wsparciem rodziców w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka,
 • diagnozą rozwoju dzieci
 • pomocą psychologiczną dla małych dzieci
 • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom w przypadku trudności wychowawczych
 • przygotowaniem dziecka do adaptacji w żłobku lub przedszkolu

Konsultuje dzieci w wieku 0-5 lat.

Na pierwszą konsultację z psychologiem dziecięcym zapraszamy tylko rodziców.

mgr Marzena Pawlus
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • prowadzeniem konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 • diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 • zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi)
 • trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi
 • problemami przedszkolnymi i szkolnymi
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców oraz dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą bliskiej osoby
 • problemami okresu dojrzewania
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej (rozwód, choroba, żałoba)
 • problematyką adopcyjną
 • szeroko rozumianą tematyką dwukulturowości i rodzin mieszanych, wspieraniem dzieci, które po dłuższym pobycie wróciły do Polski, jak i tych, których rodzice przebywają za granicą lub planują wyjazd za granicę,
 • trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych
 • udziela również porad z zakresu seksuologii wieku rozwojowego.

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat.

Nie zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą dysleksji.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców/opiekunów.

mgr Agata Rainka
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoedukacją dla rodziców w zakresie kształtowania rozumienia dziecka, jego potrzeb i możliwości (także w przypadku rodziców po otrzymanej diagnozie dziecka)
 • wsparciem psychologicznym w przypadku sytuacji kryzysowych i przeżytych trudnych doświadczeń
 • pracą terapeutyczną w podążaniu za potrzebami i emocjami pacjenta
 • pracą nad trudnościami w relacjach interpersonalnych i w dostosowaniu do norm społecznych (dot. również problemów z adaptacją i trudności w relacji rodzic-dziecko)
 • zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, psychosomatycznymi

Konsultuje dzieci w wieku 3–16 lat.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji ani diagnozą gotowości szkolnej.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym zapraszamy tylko rodziców.

mgr Anna Sopyło
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z dziećmi, młodzieżą, i osobami dorosłymi (konsultacje, terapia indywidualna)
 • pomocą dzieciom: z trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach społecznych (w przedszkolu, szkole, z rodzicami), przejawiającymi trudne zachowania np. bicie, gryzienie, z problemami ze snem, moczeniem się,
 • pomocą młodzieży: z trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną, trudnościami w relacjach społecznych, odmową chodzenia do szkoły, trudnymi zachowaniami,
 • pomocą dzieciom i młodzieży w trudnej dla nich sytuacji rodzinnej (np. rozstania rodziców, żałoby, uzależnienia w rodzinie),
 • pomocą rodzicom w trudnej sytuacji życiowej (np. samotne rodzicielstwo, brak wsparcia i współpracy w wychowanie ze strony drugiego rodzica, rozwód, śmierć członka rodziny, uzależnienie, przemoc domowa, przejściowe lub długotrwałe konflikty rodzinne)
 • udzielaniem wsparcia rodzicom, którzy nie czują się pewnie w swojej roli, doświadczają bezradności, chcą wspólnie przyglądać się i lepiej rozumieć potrzeby swoich dzieci.

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 4–17 lat.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego zapraszamy samych rodziców.

dr hab. n. hum. Małgorzata Święcicka
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi związanymi z problemami z koncentracją i emocjami
 • niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami lękowymi

Konsultuje dzieci w wieku 6–12 lat.

Nie zajmuje się trudnościami wychowawczymi związanymi z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Anna Tulczyńska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, przeprowadzki, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki), z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, fobia szkolna, lęk separacyjny, napady paniki)
 • pracą z dziećmi i nastolatkami nieśmiałymi, którym brak pewności siebie, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej
 • pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą odmawiającymi chodzenia do szkoły, przeżywającymi silny stres w szkole lub w sytuacji przedegzaminacyjnej
 • poszukiwaniem, wspólnie z młodymi osobami, motywacji do nauki, wspieraniem ich w planowaniu działań, uczeniem skutecznych metod uczenia się i koncentracji uwagi
 • pracą z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze, zmęczonymi ciągłym wydawaniem niewykonywanych poleceń lub nieskutecznym stawianiem granic
 • wsparciem kobiet, które po porodzie odczuwają smutek, bezradność, lęk
 • diagnozą zdolności syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, dojrzałości szkolnej, specjalnych potrzeb edukacyjnych

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz osoby do 25 roku życia.

mgr Katarzyna Urbaniak
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą rozwojową dzieci (szczególnie dzieci do 3 r.ż.)
 • udzielaniem pomocy psychologicznej małym dzieciom, które przejawiają trudności emocjonalne, posiadają trudności w kontaktach społecznych, manifestują trudne zachowania
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom w wieku szkolnym: z trudnościami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki oraz dzieciom z trudnościami szkolnymi
 • wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych takich, jak rozwód, choroba czy śmierć
 • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom w przypadku trudności wychowawczych

Konsultuje dzieci w wieku 0–6 lat.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Anna Maria Wołyniak
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego – dzieci od 3 miesiąca życia (w tym diagnozą spektrum autyzmu)
 • kompleksową terapią autyzmu i zespołu Aspergera (również u młodzieży i młodych dorosłych) – w tym tworzeniem programów terapeutycznych do realizacji w placówce edukacyjnej oraz w domu w oparciu o Profil Psychoedukacyjny (PEP-R), prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS)
 • dziećmi/nastolatkami z zachowaniami trudnymi, opozycyjno-buntowniczymi oraz z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz wsparciem dla ich rodziców
 • dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami emocjonalnymi i w relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi (doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z mutyzmem selektywnym i innymi zaburzeniami związanymi z mową i komunikacją)
 • pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną, doświadczającym trudności w relacjach
 • diagnozą i udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
 • pomocą psychologiczną dzieciom i nastolatkom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz udzielaniem wsparcia dla ich rodzin
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych – rozwód, śmierć, choroba, zmiana miejsca zamieszkania
 • psychoedukacją rodziców/opiekunów doświadczających trudności wychowawczych
 • coachingiem rodzicielskim – wsparciem rodziców/opiekunów w procesie wychowania dziecka

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 2–17 lat oraz młodych dorosłych.

mgr Ilona Bieniak
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA RODZINNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią par
 • terapią rodzin
 • terapią indywidualną osób dorosłych
 • pracą z osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • problemami w relacjach osobistych i zawodowych
 • szukającymi doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych
 • wspieraniem w podejmowaniu ważnych decyzji osobistych

Nie zajmuje się leczeniem uzależnień.

Konsultuje także w języku włoskim.

mgr Barbara Sieklucka
PEDAGOG SPECJALNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • wspieraniem rozwoju funkcji percepcyjnych (percepcja wzrokowa, słuchowa), koncentracji uwagi oraz umiejętności manualnych i grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
 • rozwijaniem umiejętności i kompetencji matematycznych dzieci w wieku szkolnym
 • terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
  • czytania
  • pisania (w zakresie poprawności ortograficznej oraz graficznej)
  • matematyki
  • wspieraniem rozwój dzieci pięcioletnich, które jako sześciolatki będą uczniami klasy pierwszej oraz rozwój dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

dr hab. n. hum. prof. UW Agnieszka Maryniak
NEUROPSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np.  padaczka, guz mózgu, wodogłowie, stan po urazach czaszkowo – mózgowych)
 • diagnozą dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)
 • diagnozą dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym, z nietypowymi problemami szkolnymi

  Dodatkowym obszarem zainteresowań zawodowych są psychologiczne doświadczenia pacjentów – zarówno dzieci, jak i dorosłych – z  zaburzeniami rytmu serca.

mgr Agnieszka Rojczyk
NEUROPSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. padaczka, guzy mózgu, wodogłowie, stan po urazach czaszkowo–mózgowych)
 • diagnozą zaburzeń rozwoju mowy i specyficznego zaburzenia językowego (SLI)
 • diagnozą dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym, z nietypowymi problemami szkolnymi
 • rehabilitacją poznawczą dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego
 • terapią grupową dla dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 0–18 lat.

mgr Katarzyna Cybul
logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny

ZAJMUJE SIĘ:

 • profilaktyką logopedyczną (kształtowaniem prawidłowej mowy i dbaniem o jej stymulację),
 • diagnozą logopedyczną,
 • terapią mowy w przypadkach:
  • dyslalii (wad wymowy: seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna),
  • dyzartrii,
  • opóźnionego rozwoju mowy o różnej etiologii,
 • stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niedokształceniem mowy o typie afazji, niepełnosprawnością intelektualną,
 • stymulacją rozwoju mowy i artykulacji dzieci z wadami słuchu.

mgr Anita Święcicka
SPECJALISTA SURDOLOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • profilaktyką logopedyczną dzieci w wieku 0 – 3
 • oceną rozwoju mowy
 • stymulacją rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii
 • terapią osób z zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się (autyzm, jąkanie)
 • terapią zaburzeń artykulacyjnych (seplenienie, kappacyzm, reranie)
 • terapią zaburzeń mowy nabytych w wyniku uszkodzenia układu nerwowego (afazja, dyzartria)
 • terapią osób z zaburzeniami głosu wywołanymi uszkodzeniami krtani bądź czynnikami psychogennymi

dr n. hum. Beata Wojewódzka
LOGOPEDA

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą i terapią logopedyczną
 • stymulacją rozwoju mowy – opóźnień w rozwoju mowy o różnej etiologii
 • terapią zaburzeń artykulacyjnych (seplenienie, reranie, kappacyzm)
 • terapią niepłynności mowy – jąkanie, ćwiczenia emisyjne, rehabilitacja słuchowa dzieci i dorosłych z wadą słuchu

mgr Małgorzata Piechuta
logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą logopedyczną
 • terapią wad wymowy, m.in. dyslalie (nieprawidłowa realizacja fonemów), reranie, seplenienie, mowa bezdźwięczna
 • stymulacją rozwoju mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii
 • wczesną interwencją logopedyczną
 • opieką logopedyczną od poczęcia (badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka logopedyczna)
 • terapią niepłynności mowy, jąkania

mgr Dorota Śniegucka-Nowak
Neurologopeda, Pedagog specjalny

ZAJMUJE SIĘ:

 • wczesną interwencją logopedyczną (dzieci od 0 do 3 lat)
 • diagnozą i stymulacją opóźnionego rozwoju mowy (samoistnego i na tle różnorodnych uszkodzeń neurologicznych)
 • terapiią wad wymowy tj. seplenienie, reranie, kappacyzm, bezdźwięczność
 • diagnozą i terapią zaburzeń mowy towarzyszące chorobom genetycznym i upośledzeniu umysłowemu różnego stopnia
 • terapią dzieci i młodzieży z uszkodzonym układem nerwowym ( dyzartria, uszkodzenia korowe o typie afazji, dysfazja )
 • stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
 • terapią niepłynności mowy, jąkania
 • wspomaganiem rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapią niedosłuchu różnego stopnia

mgr Jolanta Matuszewska
NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG SPECJALNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną
 • terapią wad wymowy, m.in. reranie, seplenienie, mowa bezdźwięczna
 • stymulacją rozwoju mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii
 • wczesną interwencją logopedyczną
 • stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera z całościowymi zaburzeniami rozwoju, stymulacją umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego, z  niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną
 • terapią zaburzeń głosu
 • kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych i korygowaniem wymowy dzieci dwujęzycznych
 • terapią niepłynności mowy, jąkania
 • terapią afazji i dyzartrii

mgr Agata Pawlak
LOGOPEDA, PEDAGOG

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą, terapią, profilaktyką logopedyczną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych
 • opieką logopedyczną od poczęcia (badanie odruchów, ocena aparatu artykulacyjnego, profilaktyka logopedyczna)
 • afazją (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu)
 • dysartrią (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła)
 • dysglosją (zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność artykułowania na skutek nieprawidłowości w budowie narządów mowy lub obniżenia słyszalności. Chodzi tu o anomalie w budowie warg, języka, zgryzu lub podniebienia miękkiego lub twardego oraz o zbyt krótkie wędzidełko
 • jąkaniem, niepłynnością mowy
 • dyslalią (nieprawidłowa realizacja fonemów)
 • diagnozą i profilaktyką mowy osób pracujących głosem (dziennikarzy, księży, polityków, lekarzy, nauczycieli, studentów szkół aktorskich i dziennikarskich, biznesmenów, szkoleniowców, urzędników):
  • emisja głosu, dykcja, impostacja, praca z mikrofonem i przed kamerą
  • techniki oddychania, techniki relaksacyjne, techniki autoprezentacji

mgr Agnieszka Saj-Mazurek
LOGOPEDA, SPECJALISTA EMISJI GŁOSU, NEUROLOGOPEDA

ZAJMUJE SIĘ:

 • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku
 • niepłynności mowy, jąkania
 • dysartrii (dysfunkcja aparatu wykonawczego mowy: krtani, języka, podniebienia, gardła)
 • afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu)
 • dyslalii (nieprawidłowa realizacja fonemów)
 • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu
 • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu
 • dysfagii (zaburzenia w połykaniu)
 • zaburzeń głosu
 • rozszczepu wargi i podniebienia
 • deformacji mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej

© ProPsyche Warszawa 2015