CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

« powrót do Grupy

Mediacje

CZYM JEST MEDIACJA RODZINNA?

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, uczestnicy mediacji w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania.

Daje możliwość rozmowy o problemach i konkretach w neutralnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wpływu na jej wynik. W przypadku gdy w konflikt dorosłych uwikłane jest dziecko (sytuacja rozwodowa), chroni je i pozwala skoncentrować się rodzicom na jego potrzebach. Umożliwia otwartą i szczerą komunikację budując wzajemne zrozumienie i dając szansę na zachowanie wzajemnego szacunku.

Do mediacji strony przystępują dobrowolnie.

Osiągnięte porozumienie może sprawić, że kolejne trudne rozmowy będą prowadzone w atmosferze większego zaufania i w przekonaniu, że z daną osobą można dojść do ugody. Mediacja daje szansę na stworzenie gotowości do rozmowy i współpracy, pozwala na zachowanie własnej godności i wzajemnego szacunku.

ROLA MEDIATORA

W mediacji rodzinnej mediator towarzyszy, pomaga skonfliktowanym stronom w procesie przeprowadzenia trudnej rozmowy w bezpieczny i uporządkowany sposób. Umożliwia wszystkim wyrażenie swoich oczekiwań, potrzeb i obaw.

Zasada neutralności sprawia, że mediator nie jest doradcą stron, nie przedstawia „właściwych” w danej sytuacji sposobów działania. Umożliwia stronom ich samodzielne wypracowanie. Nie ocenia osób, ich zachowań i proponowanych rozwiązań. Rolą mediatora jest przede wszystkim usprawnienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediator akceptuje wszelkie rozwiązania (także brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji.

ZASTOSOWANIE MEDIACJI

Konflikty:

 • małżeńskie/partnerskie
 • okołorozwodowe związane z opieką nad dziećmi, podziałem majątku po rozwodzie
 • rodzicielskie
 • międzypokoleniowe

MEDIACJA JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OKOŁOROZWODOWYCH

Do mediacji w sprawach rozwodowych można przystąpić dobrowolnie albo zostać skierowanym przez sąd. Omawianie i rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji zapewnia pełen wpływ na wypracowane rozwiązania. Nie umożliwia tego sąd, który nakazowo decyduje o przyszłości rozwodzących się małżonków, ich dzieci i ich majątku. Strony mogą same wystąpić do sądu z wnioskiem o mediacje. Mają także prawo do samodzielnego wyboru osoby mediatora.

Mediacja kończy się podpisaniem ugody, w której obie strony zobowiązują do przestrzegania spisanych w nim uzgodnień. Rodzice podczas mediacji wypracowują porozumienie (plan wychowawczy), które pomaga im współpracować dla dobra dziecka, nawet wtedy, kiedy przestaną być małżonkami. Zawarta przed mediatorem ugoda jest następnie zatwierdzana przez sąd.

Mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. Informacje uzyskane w trakcie mediacji mają służyć jedynie do wypracowania porozumienia i nie mogą być wykorzystywane w rozprawie sądowej.

ZALETY MEDIACJI

 • poszukiwanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu
 • samodzielne rozwiązania zamiast narzuconego przez sąd
 • oszczędność czasu
 • w przypadku konfliktu związanego z rozwodem utrzymanie relacji rodzice - dziecko
 • ochrona dziecka przed uwikłaniem w konflikt dorosłych, pozwalająca rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach
 • bezstronność mediatora (wobec stron) i neutralność (wobec rozwiązań)
 • poufność
 • umożliwienie otwartej, szczerej komunikacji między uczestnikami mediacji
 • sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości

W Poradni ProPsyche mediacjami rodzinnymi zajmuje się mgr Agata Łażewska.

© ProPsyche Warszawa 2015