CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

Mediacja to więcej niż niezwykle skuteczne narzędzie do rozwiązywania sporów. To przestrzeń pozostająca poza obrębem konfliktu, w której mogą spotkać się sprzeczne stanowiska i odrębne doświadczenia. To obszar, w którym spotkanie i porozumienie możliwe są dzięki zaufaniu do człowieczeństwa. Niezaprzeczalną siłą mediacji jest jej dobrowolność. Tu żadna za stron nie może czuć się zmuszona do podjęcia tej formy rozwiązania konfliktu.

Kluczem do osiągniecia porozumienia jest nie tylko dobra wola stron pragnących osiągnąć konsens, ale także osoba mediatora. Mediator – neutralny, kompetentny, wrażliwy społecznie, przez cały czas trwania rozmów dbający o to, by każda ze stron sporu odnosiła się do siebie z szacunkiem, pełni rolę przewodnika, stwarzając przestrzeń do konstruktywnej rozmowy.

MEDIACJE GOSPODARCZE

Tu stronami są osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalności gospodarczą.

Dlatego tak ważne jest, aby mediator legitymował się dodatkowo wiedzą z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Przedmiotem mediacji mogą być wszelkiego rodzaju spory związane z umowami handlowymi, prawami autorskimi, roszczeniami wspólników i akcjonariuszy, kwestiami płatności, fuzjami, postępowaniami upadłościowymi lub naprawczymi.

Dla tego rodzaju sporów niezwykle istotne jest, że mediacja stanowi pełnoprawną alternatywę do postępowania sądowego, a ugoda będąca jej wynikiem posiada moc prawną.

Jeśli dołączyć do tego poniższe zalety mediacji, warto rozważyć tę formę rozwiązania konfliktu:

  • szybsza i mniej kosztowna droga do osiągnięcia porozumienia niż arbitraż czy postępowanie sądowe
  • zachowanie poufności rozmów
  • ochrona dobrego wizerunku firmy, utrzymanie wiarygodności w oczach obecnych, jak i przyszłych klientów, partnerów w biznesie
  • znalezienie przestrzeni dla przyszłej współpracy stron w przyszłości

MEDIACJE W BIZNESIE

Biznes to obszar, w którym szczególnie ważne są transparentne, jasne relacje. Tylko tak można liczyć na szybkość i skuteczność podejmowanych wspólnie działań, które doprowadzą do pożądanego celu i umożliwią rozwój. Mediacje w biznesie wspierają wartości przejrzystych, otwartych stosunków. Wspomagają budowanie wzajemnego zaufania, efektywnej komunikacji, a to przekłada się w efekcie na zysk. To forma rozwiązywania sporów zarówno zewnętrznych, jak i wewnątrz danej organizacji, powstających na linii pracodawca – pracownik. Tu doskonałym przykładem sytuacji, w których mediacje okazują się nieocenionym narzędziem, są charakteryzujące się wysokim napięciem zwolnienia grupowe. W ProPsyche Biznes zapewniamy specjalny zestaw narzędzi ułatwiających przeprowadzenie tego trudnego procesu, pozwalających znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zarówno pracodawcę, jak i pracownika bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

MEDIACJE KONFLIKTÓW WEWNĘTRZNYCH

A czy możemy mediację prowadzić sami ze sobą? Tak! i tutaj również nieoceniona rolę odegrać może mediator. Często zmagamy się z konfliktami wewnętrznymi (wybór ścieżki rozwoju, motywacje, planowanie przyszłości, rozczarowanie decyzjami już podjętymi), które negatywnie wpływają na komfort naszego życia. Mediacja wewnętrzna, czyli opracowana przez Armena Mekhakyan metoda rozwiązywania sporów w formie „mediacji z samym sobą”, to skuteczny proces prowadzący do rozwiązań i strategii o działaniu uzdrawiającym. Prowadzona przez Armena mediacja wewnętrzna to zazwyczaj 2 do 5 sesji, w czasie których mediujemy jeden temat wybrany przez klienta w trakcie sesji otwierającej. 

PAMIĘTAJMY, ŻE OSIĄGNIĘTE W RAMACH MEDIACJI POROZUMIENIE, WARTO ROZWIJAĆ i NA JEGO BAZIE PRACOWAĆ DALEJ W RAMACH OFERTY COACHINGU PSYCHOLOGICZNEGO

© ProPsyche Warszawa 2015